PARTNERI

Fakulta masmediálnej komunikácie (Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave) / SK – je jednou z piatich fakúlt Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je mladá, moderná, dynamická a ako prvá na Slovensku začala poskytovať komplexné vzdelávanie v oblasti mediálnej komunikácie. Poskytuje štúdium v piatich študijných programoch: masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations, aplikované mediálne štúdiá a teória digitálnych hier. Okrem bakalárskeho a magisterského štúdia realizuje aj doktorandské štúdium v študijnom programe masmediálne štúdiá. Disponuje moderným vybavením (multimediálne HD štúdio, rozhlasové štúdio s vysielaním na FM vlnách, neuromarketingové laboratórium, virtuálnu realitu).

Pedagogická fakulta (Ostravskej univerzity) / CZ  – je najväčšou fakultou Ostravskej univerzity, ktorej poslaním je predovšetkým vzdelávanie budúcich učiteľov a pedagogických pracovníkov v rámci bohatej ponuky odborov v celom rade bakalárskych a magisterských programov a odborov a tiež štyroch doktorandských študijných programoch. Výučba prebieha v moderných a pohodlne vybavených priestoroch vrátane špecializovaných učební, dielní, ateliérov a športovísk, ktoré sú organizačnou súčasťou príslušných katedier. Základným princípom jej rozvoja ako vzdelávacej inštitúcie moderného typu je orientácia smerom od kvantity ku kvalite a napĺňanie vzdelávacieho, výskumného a celoživotného strategického profilu.

Fundacja Pro Scientia Publica / PL – je poľská súkromná nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podpora rozvoja mladého vedeckého personálu (študentov univerzity a doktorandov) a podpora všetkých vzdelávacích iniciatív zameraných na budovanie porozumenia medzi komunitami a generáciami. Svoje poslanie vidia v tvorbe a šírení vedy, stimulácii a podpore činnosti mladých vedeckých talentov, umožňuje im dobrý štart do sveta vedy a podporuje ich profesionálne aktivity. Taktiež realizuje vlastné vedecké a vzdelávacie projekty, ktoré budujú mosty porozumenia medzi generáciami zapojenými do vytvárania a šírenia vedy.