E–U–R rámec

Predpokladom zmysluplného a efektívneho učenia sa, ktoré vedie k pochopeniu učiva, trvalejším vedomostiam a súčasne ku kritickému mysleniu, je aktívne angažovanie žiakov vo vyučovacom procese.

Žiaci si musia uvedomiť svoje vlastné myslenie a používať pritom vlastný jazyk s cieľom vyjadriť to, čo sa naučili a pochopili prostredníctvom aktívneho myslenia, písania alebo rozprávania.

Nevyhnutnou súčasťou vyučovacieho procesu je však aj vzbudenie pozornosti, vtiahnutie žiakov do témy a prebudenie záujmu o vzdelávanie.

V neposlednom rade musí byť súčasťou vyučovacieho procesu upevnenie získaných vedomostí a aplikácia nadobudnutých poznatkov.

Na dosiahnutie týchto cieľov možno využiť tzv. rámec E–U–R pre aktívne učenie sa. Skladá sa z troch fáz (Bocan, 2012):

  1. Evokácia – žiaci si aktívne vybavujú vedomosti, ktoré o téme majú. Tým sú nútení preskúmať svoju vlastnú vedomostnú bázu a uvažovať samostatne o téme, ktorú potom podrobne preskúmajú. Prostredníctvom prvej aktivity si žiak vytvára základ individuálnych vedomostí, ku ktorým bude pridávať nové informácie. Toto je dôležité pre vytvorenie si trvalých vedomostí, ktoré sú založené na tom, čo žiak vie a čomu rozumie.
  2. Uvedomenie si významu – žiak sa aktívne angažuje vo vyučovacom procese, čo vedie k zmysluplnému učeniu a kritickému chápaniu vedúcemu k trvalejším vedomostiam. Žiak si musí uvedomiť svoje vlastné myslenie a používať pritom vlastný jazyk a potom vyjadriť, čo sa naučil a pochopil prostredníctvom aktívneho myslenia, písania alebo rozprávania.
  3. Reflexia – žiaci si upevňujú nové vedomosti a aktívne menia svoje schémy porozumenia, aby zodpovedali novým informáciám, ktoré sa naučili. Až v tejto fáze si vlastne skutočne „osvojujú“ učivo a tu vznikajú trvalé vedomosti. V tejto fáze žiaci začínajú vyjadrovať vlastnými slovami svoje myšlienky a informácie, s ktorými sa stretli. Ďalším dôležitým výsledkom tejto fázy je, že medzi žiakmi dochádza k výmene myšlienok, čím sa rozširuje ich aktívna slovná zásoba a prezentujú sa rôzne schémy porozumenia, takže ich žiaci môžu porovnávať medzi sebou.

Rámec E–U–R pre aktívne učenie sa a myslenie je zameraný na väčšiu mieru zapájania účastníkov vzdelávacieho procesu a na ich aktívne učenie sa. Keď žiaci použijú tento rámec pri samostatnom myslení a učení sa, budú schopní prepájať nové vedomosti k už poznaným, aktívne sa zapájať do nového spôsobu učenia sa a budú uvažovať o tom, ako táto nová učebná skúsenosť zmení ich chápanie učiva. Ponúka konceptuálnu základňu na vyučovanie, ktorú možno realizovať systematicky v rôznych ročníkoch a pri rôznych témach vzdelávania (Petrasová, 2020). Digitálne technológie umožňujú splniť stanovené ciele v jednotlivých fázach E–U–R rámca efektívnejšie a dosiahnuť tak celkovo lepšie výsledky vo vyučovaní a vzdelávaní.

BOCAN, B.: Informačno-komunikačné technológie vo vyučovaní geografie. Krompachy : Gymnázium Lorencova, 2012.
PETRASOVÁ, A.: EUR – rámec pre aktívne učenie sa a myslenie. Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2020.