Digitálny kurz pre učiteľov

V dôsledku celospoločenských zmien týkajúcich sa predovšetkým digitalizácie, je v tejto dobe žiaduce pripravovať žiakov a študentov na budúci život v digitálnom svete. To však vytvára tlak na ich učiteľov, ktorí sú nútení neustále sa zdokonaľovať v oblasti digitálnej gramotnosti a kompetencií. Výsledkom tohto procesu je nielen digitálne gramotný učiteľ, ktorý používa vo výučbe efektívne digitálne technológie, ale taktiež vedie svojich žiakov a študentov k ich zmysluplnému využívaniu v bežnom živote.

Cieľom tohto kurzu je zoznámiť učiteľov základných a stredných škôl so zaujímavými nástrojmi a aplikáciami, ktoré môžu výučbu skvalitniť, zefektívniť a urobiť ju pre žiakov a študentov atraktívnu.

Kurz je výsledkom medzinárodného projektu “Increasing digital competencies: The growth of education in society”, na ktorom sa zúčastnili odborníci zo Slovenskej republiky (Univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnave), Českej republiky (Ostravská univerzita) a Poľskej republiky (Fundacja Pro Scientia Publica). Na základe rozsiahleho dotazníkového šetrenia boli identifikované problematické miesta na slovenských, českých a poľských školách z pohľadu využívania digitálnych technológií učiteľmi. Tieto kritické miesta sa tak snažíme eliminovať prostredníctvom tohto kurzu.

V kurze nájdete videoturiály a ďalšie návody ako efektívne používať digitálne technológie v podobe rôznych aplikácií a nástrojov vo vzdelávacom procese.

Kurz je koncipovaný tak, aby vám ponúkol vždy konkrétnu sadu aplikácií a nástrojov vhodnú na použitie v danej fáze výučby. V našom kurze sme výučbu rozdelili do troch fáz Evokácia – Uvedomenie si významu – Reflexia.