O PROJEKTE

Projekt je financovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom grantov Vyšehradskej štvorky z Medzinárodného vyšehradského fondu. Cieľom fondu je podporovať myšlienky na udržateľnú regionálnu spoluprácu v Strednej Európe. Viac informácií na www.visegradfund.org.

Medzi hlavné priority, na ktoré projekt poukazuje, patrí posilnenie profilu učiteľských profesií a posilnenie rozvoja kľúčových kompetencií, pričom ich spoločným menovateľom je zlepšenie vzdelávania. Cieľom projektu je vzbudenie väčšieho záujmu o prijímanie a začleňovanie inovatívnych prístupov do vyučovacieho procesu.

Vzhľadom na počet mladých študentov, ktorých každoročne prijímajú stredné školy, nie je možné prehliadnuť niekoľko negatívnych stránok súčasnej mládeže (nepozornosť, neochota venovať čas štúdiu požadovaných materiálov, získavanie vedomostí z rôznych oblastí záujmu, nezáujem o história, súčasné udalosti, celkový sociálny výhľad).

Veríme, že v prípade zdokonalenia stredoškolského vzdelávania bude možné dosiahnuť vyšší záujem mladých ľudí o štúdium, väčšiu ochotu pokúsiť sa rozvíjať ich vedomosti a zručnosti a tým sa plne integrovať do spoločnosti a byť pre nich prínosom.

V rámci posilňovania kľúčových kompetencií sa tento projekt zameriava predovšetkým na získavanie kompetencií a ich následnú implementáciu do vybraných predmetov. Ide o „klasické“ zručnosti – napríklad vedenie otázok a rozvíjanie kritického myslenia, schopnosť vyhľadávať kvalitný digitálny obsah, ale aj samotné praktické zručnosti – napr. pri vytváraní zaujímavých a vizuálne pútavých prezentácií s inovatívnymi prvkami (keďže vieme, že súčasná generácia má silný vizuálny potenciál), zahrnutie interaktívnych možností do spôsobu výučby).

Výstupy tohto projektu boli vytvorené na základe analýzy digitálnych zručností učiteľov so zameraním na 2 hlavné oblasti: pohľad učiteľov a vnímanie študentov, ako aj súčasného stavu a spokojnosti s výučbou tak na strane učiteľov, ako i žiakov.

Učitelia a ďalší odborníci pôsobiaci v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom vytvoreného kurzu v platforme Moodle získajú nástroje a súbor zručností, vďaka ktorým sa oboznámia s problematikou nových médií využiteľných v ich pedagogickej praxi. Zároveň si môžu zlepšiť svoju schopnosť aplikovať inovatívne prístupy vo vzdelávacom procese efektívnym využitím širokej škály bezplatných online nástrojov, aplikácií a technologických riešení z kategórie nových médií.

Táto platforma súčasne umožňuje vytvárať nové siete a príležitosti na zdieľanie najlepších praktických a teoretických poznatkov, ako aj na rozvoj spoločných stratégií učenia sa na európskej úrovni. Integrácia učiteľov naprieč jednotlivých škôl a krajín V4 prispeje k cezhraničnej spolupráci založenej na efektívnom využívaní nových pedagogických postupov, techník a nástrojov založených na IKT.