Ramy E–U–R

Aktywny udział uczniów w procesie nauczania jest warunkiem sensownej i efektywnej nauki, która prowadzi do zrozumienia programu nauczania, trwalszej wiedzy, a jednocześnie do krytycznego myślenia.

Uczniowie muszą być świadomi własnego sposobu myślenia, używać własnego języka, aby wyrazić to, czego się nauczyli i zrozumieli poprzez aktywne myślenie, pisanie lub mówienie.

Jednak niezbędną częścią procesu dydaktycznego jest także wzbudzanie uwagi, wciąganie uczniów w temat i rozbudzanie zainteresowania edukacją.

Wreszcie proces nauczania musi obejmować utrwalanie i stosowanie nabytej wiedzy.

Aby osiągnąć te cele, stosuje się tzw. ramy E–U–R dla aktywnego uczenia się. Składa się on z trzech faz (Bocan, 2012):

1. Ewokacja – uczniowie aktywnie przypominają sobie swoją wiedzę na dany temat. W rezultacie są zmuszeni do przeanalizowania własnej bazy wiedzy i oddzielnego rozpatrzenia tematu, który następnie szczegółowo analizują. Dzięki pierwszemu ćwiczeniu uczeń tworzy bazę własnej wiedzy, do której będzie dodawał nowe informacje. Jest to ważne dla tworzenia trwałej wiedzy opartej na tym, co uczeń wie i rozumie.

2. Świadomość znaczenia – uczeń jest aktywnie zaangażowany w proces nauczania, co prowadzi do sensownego uczenia się i krytycznego rozumienia, co z kolei przekłada się na bardziej trwałą wiedzę. Uczeń musi być świadomy własnego sposobu myślenia, używając własnego języka, a następnie wyrazić to, czego się nauczył i zrozumiał poprzez aktywne myślenie, pisanie lub mówienie.

3. Refleksja – uczniowie utrwalają nową wiedzę i aktywnie zmieniają swoje schematy rozumienia, by dopasować je do nowo poznanych informacji. Dopiero na tym etapie faktycznie „opanują” program nauczania i tu powstaje trwała wiedza. Na tym etapie uczniowie zaczynają wyrażać własnymi słowami swoje myśli i napotkane informacje. Innym ważnym wynikiem tej fazy jest wymiana pomysłów między uczniami, która poszerza ich aktywne słownictwo i przedstawia różne schematy rozumienia, aby uczniowie mogli się ze sobą porównywać.

Ramy E–U–R dla aktywnego uczenia się i myślenia mają na celu zwiększenie zaangażowania osób zaangażowanych w proces uczenia się i ich aktywnego uczenia się. Kiedy uczniowie wykorzystają te ramy do samodzielnego myślenia i uczenia się, będą mogli połączyć nową wiedzę z już znaną, aktywnie zaangażować się w nowy sposób uczenia się i zastanowić się, jak to nowe doświadczenie edukacyjne zmieni ich rozumienie programu nauczania. Oferuje koncepcyjną podstawę nauczania, którą można systematycznie wdrażać w różnych klasach i na różnych przedmiotach (Petrasová, 2020). Technologie cyfrowe umożliwiają skuteczniejszą realizację wyznaczonych celów w poszczególnych fazach ram E-U-R, a tym samym osiąganie lepszych ogólnych wyników w nauczaniu i uczeniu się.

BOCAN, B.: Informačno-komunikačné technológie vo vyučovaní geografie. Krompachy : Gymnázium Lorencova, 2012.
PETRASOVÁ, A.: EUR – rámec pre aktívne učenie sa a myslenie. Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2020.