E–U–R rámec

E–U–R rámec

Předpokladem smysluplného a efektivního učení, které vede k pochopení učiva, trvalejším vědomostem a současně ke kritickému myšlení, je aktivní angažování žáků ve vyučovacím procesu.

Žáci si musí uvědomit své vlastní myšlení a používat přitom vlastní jazyk s cílem vyjádřit to, co se naučili a pochopili prostřednictvím aktivního myšlení, psaní nebo mluvení.

Nezbytnou součástí vyučovacího procesu je však i vzbuzení pozornosti, vtažení žáků do tématu a probuzení zájmu o vzdělávání.

V neposlední řadě musí být součástí vyučovacího procesu upevnění získaných znalostí a aplikace nabytých poznatků.

K dosažení těchto cílů lze využít tzv. rámec E–U–R pro aktivní učení. Skládá se ze tří fází (Bocan, 2012):

1. Evokace – žáci si aktivně vybavují znalosti, které o tématu mají. Tím jsou nuceni přezkoumat svou vlastní vědomostní bázi a uvažovat samostatně o tématu, které pak podrobně prozkoumají. Prostřednictvím první aktivity si žák vytváří základ individuálních vědomostí, ke kterým bude přidávat nové informace. Toto je důležité pro vytvoření si trvalých vědomostí, které jsou založeny na tom, co žák ví a čemu rozumí.

2. Uvědomění si významu – žák se aktivně angažuje ve vyučovacím procesu, což vede ke smysluplnému učení a kritickému chápání vedoucímu k trvalejším vědomostem. Žák si musí uvědomit své vlastní myšlení a používat přitom vlastní jazyk a poté vyjádřit, co se naučil a pochopil prostřednictvím aktivního myšlení, psaní nebo mluvení.

3. Reflexe – žáci si upevňují nové znalosti a aktivně mění svá schémata porozumění, aby odpovídali novým informacím, které se naučili. Teprve v této fázi si vlastně skutečně „osvojují“ učivo a zde vznikají trvalé znalosti. V této fázi žáci začínají vyjadřovat vlastními slovy své myšlenky a informace, se kterými se setkali. Dalším důležitým výsledkem této fáze je, že mezi žáky dochází k výměně myšlenek, čímž se rozšiřuje jejich aktivní slovní zásoba a prezentují se různá schémata porozumění, takže je žáci mohou srovnávat mezi sebou.

Rámec E–U–R pro aktivní učení a myšlení je zaměřen na větší míru zapojení účastníků vzdělávacího procesu a na jejich aktivní učení. Když žáci použijí tento rámec při samostatném myšlení a učení, budou schopni propojovat nové vědomosti k již poznaným, aktivně se zapojovat do nového způsobu učení a budou uvažovat o tom, jak tato nová učební zkušenost změní jejich chápání učiva. Nabízí konceptuální základnu pro vyučování, kterou lze realizovat systematicky v různých ročnících a při různých tématech vzdělávání (Petrasová, 2020).

Digitální technologie umožňují splnit stanovené cíle v jednotlivých fázích E–U–R rámce efektivněji a dosáhnout tak celkově lepších výsledků ve vyučování a vzdělávání.

BOCAN, B.: Informačno-komunikačné technológie vo vyučovaní geografie. Krompachy : Gymnázium Lorencova, 2012.
PETRASOVÁ, A.: EUR – rámec pre aktívne učenie sa a myslenie. Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2020.