Digitální kurz pro učitele

V důsledku celospolečenských změn týkajících se především digitalizace, je v této době žádoucí připravovat žáky a studenty na budoucí život v digitálním světě. To však vytváří tlak na jejich učitele, kteří jsou nuceni neustále se zdokonalovat v oblasti digitální gramotnosti a kompetencí. Výsledkem tohoto procesu je nejen digitálně gramotný učitel, který používá efektivně digitální technologie ve výuce, ale také vede své žáky a studenty k jejich smysluplnému využívání v běžném životě.

Cílem tohoto kurzu je učitele základních a středních škol seznámit se zajímavými nástroji a aplikacemi, které mohou výuku zkvalitnit, zefektivnit a učinit ji pro žáky a studenty atraktivní.

Kurz je výsledkem mezinárodního projektu “Increasing digital competencies: The growth of education in society”, kterého se zúčastnili odborníci ze Slovenské republiky (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave), České republiky (Ostravská univerzita) a Polské republiky (Fundacja Pro Scientia Publica). Na základě rozsáhlého dotazníkového šetření byly identifikovány problematická místa na slovenských, českých a polských školách z pohledu využívání digitálních technologií učiteli. Tato kritická místa se tak snažíme eliminovat prostřednictvím tohoto kurzu.

V kurzu naleznete videoturiály a další návody jak efektivně používat digitální technologie v podobě různých aplikací a nástrojů ve vzdělávacím procesu.

Kurz je koncipován tak, aby vám nabídl vždy konkrétní sadu aplikací a nástrojů vhodnou pro použití v dané fázi výuky. V našem kurzu jsme výuku rozdělili do tří fází Evokace – Uvědomění si významu – Reflexe.