O PROJEKTU

Projekt je financován vládami Česka, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím grantů Visegrádské čtyřky z Mezinárodního Visegrádského fondu. Cílem fondu je podporovat myšlenky na udržitelnou regionální spolupráci ve Střední Evropě. Více informací na www.visegradfund.org.

Mezi hlavní priority, na které projekt poukazuje, patří posílení profilu učitelských profesí a rozvoj jejich klíčových kompetencí, přičemž společným jmenovatelem je zlepšení vzdělávání. Cílem projektu je vzbuzení většího zájmu o přijímání a začleňování inovativních přístupů do vzdělávacího procesu.

Vzhledem k počtu mladých studentů, které každoročně přijímají střední školy, není možné přehlédnout několik negativních stránek současné mládeže (nepozornost, neochota věnovat čas studiu požadovaných materiálů, získávání znalostí z různých oblastí zájmu, nezájem o historii, současné události, celkový sociální výhled).

Věříme, že v případě zdokonalení středoškolského vzdělávání bude možné dosáhnout vyššího zájmu mladých lidí o studium, větší ochoty pokusit se rozvíjet jejich znalosti a dovednosti a tím se plně integrovat do společnosti a být pro ni přínosem.

V rámci posilování klíčových kompetencí se tento projekt zaměřuje především na získávání kompetencí a jejich následnou implementaci do vybraných předmětů. Jedná se o „klasické“ dovednosti – například vedení otázek a rozvíjení kritického myšlení, schopnost vyhledávat kvalitní digitální obsah, ale i samotné praktické dovednosti – například při vytváření zajímavých a vizuálně poutavých prezentací s inovativními prvky (jelikož víme, že současná generace má silný vizuální potenciál) či zahrnutí interaktivních prvků do výuky.

Výstupy tohoto projektu byly vytvořeny na základě analýzy digitálních dovedností učitelů se zaměřením na 2 hlavní oblasti: pohled učitelů a vnímání studentů, jakož i současného stavu a spokojenosti s výukou jak na straně učitelů, tak žáků.

Učitelé a další odborníci působící v oblasti vzdělávání a odborné přípravy prostřednictvím vytvořeného kurzu na platformě Moodle získají nástroje a soubor dovedností, díky kterým se seznámí s problematikou nových médií využitelných v jejich pedagogické praxi. Zároveň si mohou zlepšit svou schopnost aplikovat inovativní přístupy ve vzdělávacím procesu efektivním využitím široké škály bezplatných online nástrojů, aplikací a technologických řešení z kategorie nových médií.

Tato platforma současně umožňuje vytvářet nové sítě a příležitosti ke sdílení nejlepších praktických a teoretických poznatků, jakož i na rozvoj společných strategií učení se na evropské úrovni. Integrace učitelů napříč jednotlivými školami a zemí V4 přispěje k přeshraniční spolupráci založené na efektivním využívání nových pedagogických postupů, technik a nástrojů založených na IKT.